งานเกาหลี 2562 มาแล้ว! แรงงานเปิดรับ 4900 อัตรา ต้องสอบผ่านเท่านั้น

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครสอบภาษาเกาหลี เพื่อสมัครไปทำงานเกาหลีใต้ จำนวน 4961 อัตรา 3 ประเภทงาน ได้แก่งานอุตสาหกรรม เกษตร และก่อสร้าง ในวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562

มีศูนย์การรับสมัคร 4 จังหวัด ได้แก่

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. ลำปาง
 3. อุดรธานี
 4. นครราชสีมา

รับสมัครงานเกาหลี 3 ประเภท รวม 4961 อัตรา ดังนี้

 1. อุตสาหกรรม รับ 2,061 คน
 2. เกษตร/ปศุสัตว์ รับ 800 คน
 3. ก่อสร้าง รับ 2,100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. งานอุตสาหกรรม และก่อสร้าง รับเฉพาะเพศชาย
 2. งานเกษตร รับเพศชาย – หญิง
 3. อายุระหว่าง 18 – 39 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2522 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2544)
 4. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 5. สายตาไม่บอดสี
 6. ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค
 7. ความประพฤติดี ไม่มีคดีอาญา
 8. ไม่เคยทำผิดกฎหมายประเทศเกาหลี
 9. ไม่มีประวัติยาเสพติด
 10. ไม่เคยอาศัยในประเทศเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ใบ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ใบ
 3. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว (โอโม่) และไม่สวมเสื้อสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 3 ใบ

เอกสารประกาศจากราชการ