งานเกาหลี 3 ประเภท

รวม 4,961 อัตรา

ไปทำงานถูกกฎหมาย

ผ่านขั้นตอนสอบ และส่งเดินทางโดยรัฐบาล

เปิดรับ 2,061 อัตรา
เพศชาย

งานอุตสาหกรรมการผลิต

งานประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นงานผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
อุตสาหกรรมด้านการเกษตรและการประมง

เปิดรับ 800 อัตรา
เพศชาย – เพศหญิง

งานเกษตรและปศุสัตว์

งานประเภทนี้ส่วนใหญ่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากการ
เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชที่สร้างประโยชน์กับมนุษย์

เปิดรับ 2,100 อัตรา
เพศชาย

งานก่อสร้าง

งานประเภทนี้ส่วนใหญ่คืองานก่อสร้างอาคาร
แบ่งออกเป็นงานก่อสร้างทั่วไปกับงานก่อสร้างพิเศษ

ไปทำงานเกาหลี

4 ขั้นตอน

เรียนภาษาเกาหลี

เพื่อเตรียมตัวสำหรับสอบไปทำงาน
ประเทศเกาหลี ข้อสอบเป็นภาษาเกาหลี 100% จำเป็นต้องมีความรู้
อ่านออก เขียนได้

สอบภาษาเกาหลีให้ผ่าน

การสอบมี 2 รอบ
1. สอบอ่านและฟังข้อสอบเป็น
ภาษาเกาหลี 100%
2. สอบพูดและสอบทักษะอาชีพ การใช้เครื่องมือทำงาน

รอสัญญาจ้าง

เมื่อสอบผ่านแล้วรอสัญญาจ้าง
จากเกาหลี นายจ้างจะเป็นผู้เลือกตัว
ไปทำงาน ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ
นายจ้างเท่านั้น

บินไปทำงานประเทศเกาหลี

เมื่อนายจ้างเรียกตัวแล้ว
จะทำการแจ้งให้เตรียมตัว
เพื่อบินไปทำงานประเทศเกาหลีใต้
โดยรัฐจะเป็นผู้จัดส่งและดูแล
ตลอดการเดินทาง

คุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครไปทำงานเกาหลี

 • งานอุตสาหกรรม และก่อสร้าง รับเฉพาะเพศชาย
 • งานเกษตร รับเพศชาย – หญิง
 • อายุระหว่าง 18 – 39 ปีบริบูรณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สายตาไม่บอดสี
 • ความประพฤติดี ไม่มีคดีอาญา
 • ไม่เคยทำผิดกฎหมายประเทศเกาหลี
 • ไม่มีประวัติยาเสพติด
 • ไม่เคยอาศัยในประเทศเกาหลี รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคร้ายแรง

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานประเทศเกาหลี

ค่าใช้จ่ายเรียนและสอบ
 • เรียนภาษาเกาหลีเตรียมสอบ
  10,000 บาท
 • สมัครสอบ (24USD) 820 บาท
10,820 บาท

ค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับสัญญาจ้าง
 • ตรวจสุขภาพ
  1,500 บาท
 • ตรวจประวัติอาชญากรรม CID
  100 บาท
 • ฝึกอบรมวัฒนธรรมเกาหลี เตรียมบิน
  4,500 บาท
6,100 บาท
ค่าใช้จ่ายเมื่อบินไปทำงาน
 • ทำหนังสือเดินทาง
  1,040 บาท
 • บัตรสมาชิกกองทุน
  450 บาท
 • ตั๋วเครื่องบินไปเกาหลี 10,450 บาท
11,940 บาท

ค่าใช้จ่ายตอนอยู่ประเทศเกาหลีในช่วงต้น

เงินสำรองติดตัวเพื่อใช้จ่ายใน 1-2 เดือนแรก 30,000 บาท

ข่าว

เมนู