รับสมัครงานเกาหลี 3 ประเภท รวม 4,961 อัตรา

Update ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
คลิกอ่าน - ประกาศจากราชการ

งานอุตสาหกรรมการผลิต

เปิดรับ 2,061 อัตรา เพศชาย

งานเกษตร/ปศุสัตว์

เปิดรับ 800 อัตรา เพศชาย-หญิง

งานก่อสร้าง

เปิดรับ 2,100 อัตรา เพศชาย

ไปทำงานเกาหลีค่าแรง 46,000 บาท รวมโอทีตก 6-7 หมื่นบาท

ขั้นตอนการไปทำงานเกาหลีมี 4 ขั้นตอน

1. เรียนภาษาเกาหลี

เพื่อเตรียมตัวสำหรับสอบไปทำงานประเทศเกาหลี ข้อสอบเป็นภาษาเกาหลี 100% จำเป็นต้องมีความรู้อ่านออก เขียนได้

2. สอบภาษาเกาหลีให้ผ่าน

การสอบมี 2 รอบ 1. สอบอ่านและฟังข้อสอบเป็นภาษาเกาหลี 100% 2. สอบพูด และสอบทักษะอาชีพ การใช้เครื่องมือทำงาน

3. รอสัญญาจ้าง

เมื่อสอบผ่านแล้วรอสัญญาจ้างจากเกาหลี นายจ้างจะเป็นผู้เลือกตัวไปทำงาน ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน ระยะเวลาขึ้นอยู่กับนายจ้างเท่านั้น

4. บินไปทำงานประเทศเกาหลี

เมื่อนายจ้างเรียกตัวแล้ว จะทำการแจ้งให้เตรียมตัวเพื่อบินไปทำงานประเทศเกาหลีใต้โดยรัฐจะเป็นผู้จัดส่งและดูแลตลอดการเดินทาง

ไปทำงานถูกกฎหมาย ผ่านขั้นตอนสอบ และส่งเดินทางโดยรัฐบาล

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครไปทำงานเกาหลี

 • งานอุตสาหกรรม และก่อสร้าง รับเฉพาะเพศชาย
 • งานเกษตร รับเพศชาย – หญิง
 • อายุระหว่าง 18 – 39 ปีบริบูรณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สายตาไม่บอดสี
 • ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคร้ายแรง
 • ความประพฤติดี ไม่มีคดีอาญา
 • ไม่เคยทำผิดกฎหมายประเทศเกาหลี
 • ไม่มีประวัติยาเสพติด
 • ไม่เคยอาศัยในประเทศเกาหลี รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

การไปทำงานเกาหลีอย่างถูกกฎหมาย จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย รวมไปถึงการรักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานประเทศเกาหลี

1. ค่าใช้จ่ายเรียนและสอบ 10,820 บาท
 • เรียนภาษาเกาหลีเตรียมสอบ 10,000 บาท
 • สมัครสอบ (24USD) 820 บาท
2. ค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับสัญญาจ้าง 6,100 บาท
 • ตรวจสุขภาพ 1,500 บาท
 • ตรวจประวัติอาชญากรรม CID 100 บาท
 • ฝึกอบรมวัฒนธรรมเกาหลี เตรียมบิน 4,500 บาท
3. ค่าใช้จ่ายเมื่อบินไปทำงาน 11,940 บาท
 • ทำหนังสือเดินทาง 1,040 บาท
 • บัตรสมาชิกกองทุน 450 บาท
 • ตั๋วเครื่องบินไปเกาหลี 10,450 บาท
4. ค่าใช้จ่ายตอนอยู่ประเทศเกาหลีในช่วงต้น

เงินสำรองติดตัวเพื่อใช้จ่ายใน 1-2 เดือนแรก 30,000 บาท

เนื้อหาล่าสุด

เนื้อหาทั้งหมด